U bent hier

Home

Statuten

 
 

Bewegings- en sportproject REBUS  V.Z.W.

STATUTEN

TITEL I : Naam, zetel, doel, duur

 

             Art. 1 : De vereniging draagt de naam Bewegings- en sportproject REBUS, v.z.w.

 

Art. 2 : De vereniging is gevestigd te Geraardsbergen, en heeft haar zetel op het secretariaat, Atembekestraat 185(gerechtelijk arrondissement Oudenaarde)

 

 Art. 3 : Het doel van de vereniging is het bevorderen van  ongevaarlijke, recreatieve buitensport en bewegingsactiviteiten. die aansluiten bij het dagelijks leven van schoolgaan, werken, recreatie. Om dit doel mogelijk te maken ijvert de vereniging met alle mogelijke middelen voor de aanleg, open houden  en onderhoud van veilige voetpaden, voetwegen, fietspaden. Deze moeten uiteraard toegankelijk zijn voor personen met bewegingsmoeilijkheden.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging alle rechtshandelingen verrichten en activiteiten organiseren die noodzakelijk  blijken.

 

 Art. 4 : De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

TITEL II : Leden

 

Art. 5 : Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste tien bedragen. Nieuwe leden worden aanvaard door de raad van bestuur op voorlegging van de nodige inschrijvingsgegevens of -formulieren.

De werkende leden vormen de algemene vergadering; zij kunnen zich aanmelden met een schriftelijke vraag op de zetel van de vereniging.

De rechten en plichten van de niet-werkende leden worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

 Art. 6 : Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door de raad van bestuur en bedraagt maximum 120 euro.

 

 Art. 7 : Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbende van een overleden lid kunnen generlei aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave eisen van de gestorte bijdragen of andere prestaties.

 In geen geval kan het uittredende of uitgesloten lid mededeling of afschrift van de rekeningen, verzegeling van de goederen of het opmaken van een inventaris verlangen.

De uitsluiting van een lid is enkel mogelijk bij beslissing van de algemene vergadering, met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen.

Een lid kan zelf zijn ontslag indienen, gericht aan de raad van bestuur van de vereniging en dit via een aangetekend schrijven.

 

 Art. 8 : Naast de leden kunnen toetredende verenigingen en groeperingen en steunende leden deel uitmaken van Rebus vzw.

 

TITEL III : Bestuur

 

  Art. 9 : De vereniging wordt beheerd door een raad van minstens  drie bestuurders, benoemd door de algemene vergadering.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.. Zij zijn herkiesbaar. Ontslag kan schriftelijk ingediend worden op de zetel van de vereniging.

 De raad kiest onder de leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, jeugd-, promotie-, materiaalverantwoordelijke en alle andere noodzakelijke functies voor de werking van de vereniging.

 

Art. 10 : De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging in samenspraak met de leden  en vertegenwoordigt deze bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. Besluiten in de raad worden genomen na overleg en met meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden door de statuten of door de wet aan de algemene vergadering valt binnen de bevoegdheid van de raad. Voor rechtshandelingen waarvan de waarde 125 euro te boven gaat is de vereniging slechts gebonden door de handtekeningen van twee bestuurders.

De rechtshandelingen dienen op een eerstvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur bekrachtigd te worden.

In alle andere situaties volstaat de handtekening van één bestuurder.

 

Art. 11 : De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris of door twee bestuurders.

 

TITEL IV : Algemene vergadering

 

Art. 12 : De algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden; haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen. Zij beraadslaagt en beslist in de zaken die de vereniging aanbelangen : de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van de bestuurders, de goedkeuring van de rekeningen en de begroting, de ontbinding van de vereniging en de uitsluiting van leden, de benoeming of afzetting van commissarissen.

Voor een statutenwijziging is er een bijzondere algemene vergadering nodig met een bijzondere agenda die de

voorgestelde wijzigingen bevat en die enkel geldig     kan beslissen wanneer twee derde van de leden aanwezig of

vertegenwoordigd is en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Is geen twee derde van de leden op de eerste algemene vergadering aanwezig, dan moet een tweede algemene vergadering na vijftien dagen bijeengeroepen worden waarop geldig kan beslist worden ongeacht het aantal aanwezigen, maar wel met twee derde meerderheid.

Art. 13 : De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur  telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen. De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen als minstens één  twintigste  van leden  daarom schriftelijk vraagt en dit binnen de maand na dit verzoek.

Het oproepen gebeurt minstens tien dagen vooraf bij gewone brief, per mail of via het blad en webstek van de vereniging met vermelding van agenda, plaats en tijdstip.

 

Art. 14 : De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een persoon aangeduid door de raad van bestuur.

Elk werkend lid beschikt over één stem. Elk werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, voorzien van een schriftelijke volmacht, met beperking van één volmacht per lid.

Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig gestemd worden tenzij alle leden aanwezig zijn en akkoord gaan om deze punten te behandelen.

Elk onderwerp dat schriftelijk door één twintigste van de werkende leden wordt voorgedragen moet op de agenda geplaatst worden.

 

Art. 15 : De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Als de statutenwijzigingen één der doeleinden betreft waarop de vereniging werd opgericht, moet zij door de aanwezige  leden éénparig goedgekeurd worden.

Voor de vrijwillige ontbinding en het uitsluiten van leden is een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

 

Art. 16 : De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een verslag en ondertekend door minstens drie bestuurders.

Die notulen kunnen aan ieder lid of belanghebbende derden bezorgd worden via het verenigingsblad, webstek  of na vraag aan de zetel van de vereniging.

 

TITEL V : Financieel beleid

 

Art. 17 : Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

                Een algemene vergadering vindt plaats vóór 31 januari.

Rekeningen en begrotingen worden door de raad van bestuur opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

TITEL VI : Ontbinding en vereffening

 

Art. 18 : In geval van ontbinding zal de bestemming van de netto-activa bepaald worden

door de algemene vergadering aan een vereniging met gelijkaardige doelen.

 

Deze stichtingsakte werd op 7 september 2014 ondertekend door:

 

Matthijs Armand °1.2.1943 Hogeweg 128 9500 Geraardsbergen 43.02.01-355.47

Buyl Luigi °18.3.1965 Atembekestraat 185 9500 Geraardsbergen 65.03.18-347.14.

Vrancx Lucette °27.8.1962 Atembekestraat 185 9500 Geraardsbergen 62.08.27-354.97

Mignon Frieda °23.06.1967 Gaverstraat 166 9500 Geraardsbergen 67.06.23-292.79

Zoller Michel °5.4.1948 Moutstraat 12 9500 Geraardsbergen 48.04.05-1509.094

De Cubber Anne °04.08.1960 Solleveld 49 9500 Geraardsbergen 60.08.04-348.72

Van Melkebeek Hubert °10.03.1937 Moutstraat 10 9500 Geraardsbergen 37.03.10-303.01

Pools Freddy °11.08.1950 Wijn gaardstraat 11 9500 Geraardsbergen           50.08.11-263.28

Janssens Daniel 04.07.1946 Pelgrimsweg 23 9500 Geraardsbergen 46.07.04-071.48

Vermeir Marie-Louise °07.05.1947 Pelgrimsweg 23 9500 Geraardsbergen 47.05.07-220.10

Van den Hove Peter °19.03.63 Zavelstraat 124 9500 Geraardsbergen 63.03.19-351.35

(gevolgd door handtekeningen)